languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

It's time to learn Hebrew with eTeacher

French lessons online with Frantastique - Free trial

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

къэбэрдеибзэ (Kabardian)

Бабилон чэщанэр

  1. ЩIылъэ псом щыщыIар зы бзэрэ зы псэлъэкIэрэт.
  2. КъуэкIыпIэмкIэ къыщежьэри къакIуэурэ, Шинар∗ щIыналъэм тафэ къыщагъуэтри, ахэр абдеж щытIысащ.
  3. Чырбыш дгъэжынщи, мафIэкIэ дгъэжьэжынщ, – жаIащ абыхэм. Арати, яIэ хъуащ абыхэм мывэхэм я пIэкIэ чырбышхэр, сэхум и пIэкIэ щIыгу мэзыш.
  4. Дыухуэнщ ди щхьэм папщIэ къалэрэ уафэм щIэуэу чэщанэрэ, ди цIэри дгъэIунщ, щIылъэ псом дыщызэмыбгрыкIыу, – жаIащ абыхэм итIанэ.
  5. Къехащ итIанэ Зиусхьэныр, цIыхум и къуэхэм яухуэ къалэмрэ чэщанэмрэ еплъыну.
  6. ЖиIащ Зиусхьэным: – Мис, зы лъэпкъщ, зы бзэщ псоми яIэр; мис мыращ абыхэм яухуэну зыщIадзар; сытым и ужь ихьэми, псори яхузэфIэкIынущ.
  7. АтIэ дехынщи, щызэхэдгъэзэрыхьынщ абдежым абыхэм я бзэр, зым жиIэр адрейм къыгурымыIуэжу.
  8. Арати, Зиусхьэным ахэр щIылъэ псом щызэбгригъэкIащ, абдежым къригъэкIри, а щIыкIэмкIи абыхэм щагъэтыжащ къалэр ухуэн.
  9. Абы къыхэкIкIэ, абы цIэуэ фIащащ: Бабилон∗; сыт щхьэкIэ жыпIэмэ абдежым Зиусхьэным щызэхигъэзэрыхьащ щIылъэ псом и бзэр, икIи Зиусхьэным ахэр щIылъэ псом щызэбгригъэкIащ, абдежым къригъэкIри.

∗ 11:1 Шинар – Бабилонщ.

∗ 11:9 Бабилон – абы къикIыр: зэхэгъэкIухьын.

Source: ЩэдзапІэ. МУСЭ БЕГЪЫМБАРЫМ И ЯПЭ ТХЫЛЪ. Genesis in Kabardian language.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information Kabardian

Tower of Babel in North West Caucasian languages

Adyghe, Kabardian

Other Tower of Babel translations

By language | By language family