languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn Hebrew Online

Learn French Online - Test 7 days FREE and get level assessment

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Caribbean Hindustani

Baabal ke mandiel ke kahaanie

Dher baries ke baad dher manai logan phiense dhartie par hoi gail raha. Oe sait khaalie ek bhaasja raha doenia me. Sab koi ek doesare ke samadjh sakat raha. Koetjh manai log ek djagaha paais raha djaha thiek rahe rahe ke. Tab hoewa par oesab rahe lagal. Oelog dher ieta banaais aur ieta aur taara se ghar banaai banaai ek sahar banaais.

Tab ek dien oelog apne me batiaais kie: "Aaw hamlog ek bahoet oetja ghar banaai dja aapan naam banaawe khaatien. Ie rakam se sab koi doenia me djaan djaai hamlogke ketna saktie hai. Aur hamlog hardam ekatha rahie sakab."

Tab oesab dher ieta se aur khoeb kara kaam se mandiel ke banaawe legal.

Bakie Pieta Parmeswar djaanat raha oesab kaun tjiedj mangat raha aur kaun tjiedj karat raha. Aur Oe sotjies kie: "Ie oetja ghar banaawe ke na thiek hai manai logan khaatien. Oesab soeroe karies tjhota se aur etna thiekse banaawe lagal. Aisne rahiega tab thora dien me oelog sab koetjh banaawe lagiega djon djiedj oesab sotjiega. Ohiese Ham oesabke bhaasja badal debe doesar doesar bhaasja me."

Tab ohie dien se sab manai doesar doesar bhaasja batiaai lagal. Oe dien se oesab ekatha na kaam kar sakat raha. Aur oe oetja gharwa kabhie na don bhail. Manai logan tab doesar doesar djagaha me tjal gail.

Source: Geneses - Soeroe. Ie poestak Bijbel ke pahiela poestak hai. Dit is een verkorte weergave van het boek Genesis in het Sarnami Hindoestani, verzorgd door het Summer Institute of Linguistics (Instituut voor Taalwetenschap). Paramaribo, Suriname, 1980.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Caribbean Hindustani

Caribbean Hindustani is a variety of Bhojpuri spoken in Suriname, Trinidad and Tobago by about 165,000 people.

http://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean_Hindustani
http://www.ethnologue.org/language/hns

Tower of Babel in Indo-Aryan languages

Assamese, Awadhi, Bengali, Caribbean Hindustani, Fijian Hindi, Gujarati, Hindi, Konkani, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Sinhala, Urdu

Other Tower of Babel translations

By language | By language family