languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn Hebrew Online

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Pangcah (Amis)

O Pikacawan no Papilon a Niyaro'

  1. Isa'ayaw 'i, ccayho ko sowal no tandamdaw i hkal. Malcad ko caciyaw nagra.
  2. Yo mirarakat cagra a pacarcar i wali 'i, matama nagra ko Sinal hananay a dafdaf. Itira sa cagra a maro'.
  3. Sasowasowal sa cagra, "Saga'aw ita ko ligka sa misa'atkak a mitodoh," saan cagra. Saka, ira ko todog o fokloh nagra a ligka. Alaen nagra ko cica' to malo amoto nagra.
  4. Sowal sa cagra, "Saga'aw ita ko niyaro' ato tagasaay i kakarayan ko takaraw a pikacawan. Ta malosiyag ko gagan ita. Onini 'i, o sakacaaw ita ka liwasak a talacowacowa," saan cagra.
  5. Itiya 'i, maloklon ko Tapag a minegneg to nisaga'an nonini a tamdamdaw a niyaro' ato takaraway a pikacawan.
  6. Harateg sa ko Tapag, "Malaccay cagra. Ccayho ko sowal nagra. O pisatapagho nagra konini a midmak to dadmaken nagra. Ikor nonini 'i, ma'deg cagra a midmak to niharategan nagra a ma'min.
  7. Tata, parawrawaw ita ko sowal nagra. Ta mafokilto cagra a malalicay," saan.
  8. Saka, paliwasak han no Tapag cagra a patalacowacowa i polog no hkal. Lasawad sato ko pipatireg nagra toya niyaro'.
  9. Saka, Papir han ko pipagagan toya niyaro'. Nawhani, itira a maparawraw no Tapag ko sowal no tamdamdaw. Naitira haca a mapaliwasak cagra a talacowacowa i polog no hkal.

Source: Fagcalay Codad. Holy Bible in Amis and Today's Chinese. The Bible Society in the Republic of China, 1981.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Amis

Tower of Babel in Formosan languages

Amis, Atayal, Bunun

Other Tower of Babel translations

By language | By language family