languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Tower of Babel in Amharic

Transliteration

  1. mədərəmə hulu bäʾänədə qwanəqwana bäʾänədə nəgəgərə näbäräčə.
  2. käməsəraqəmə tänäsətäwə bähedu gize bäsänaʾorə mədərə ʾänədə meda ʾägäñu: bäziyamə täqämät'u.
  3. ʾərəsə bärəsačäwəmə. nu፥ t'ubə ʾənəsəra፥ bäʾəsatəmə ʾənətäኵsäwə täbabalu. t'ubumə ʾənədä dənəgayə honälačäwə: yämədərəmə zəfatə ʾənədä č'əqa honäčəlačäwə.
  4. ʾənədihəmə. nu läʾəña kätämana rasu wädä sämayə yämidärəsə gənəbə ʾənəsəra: bämədərə layə sanəbätänəmə səmačənənə ʾənasət'ärawə ʾälu.
  5. ʾəgəziʾäbəherəmə yäʾädamə ləǧočə yäsärutənə kätämana gənəbə lämayätə wärädä.
  6. ʾəgəziʾäbəherəmə ʾälä. ʾənäho፥ ʾənärəsu ʾänədə wägänə načäwə፥ lähulumə ʾänədə qwanəqwa ʾälačäwə: yəhənəmə lämadərägə ǧämäru: ʾähunəmə yasäbutənə hulu lämäsəratə ʾäyəkäläkälumə.
  7. nu፥ ʾənəwərädə: ʾänədu yäʾänədunə nägärə ʾənədayəsämawə qwanəqwačäwənə bäziya ʾənədäbaləqäwə.
  8. ʾəgəziʾäbəherəmə käziya bämədərə hulu layə bätänačäwə: kätämayətunəmə mäsəratə täwu.
  9. səläzihəmə səməwa babilonə täbalä፥ ʾəgəziʾäbəherə bäziya yämədərənə qwanəqwa hulu däbaləqwaləna: käziyamə ʾəgəziʾäbəherə bämədərə hulu layə ʾənärəsunə bätənoʾäčäwalə.

Information about Amharic | Phrases | Numbers | Tower of Babel | Learning materials

Tower of Babel in Semitic languages

Amharic, Arabic, Aramaic, Hebrew, Maltese, Syriac, Tigrinya

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting