languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn Hebrew Online

Learn French with Frantastique

Tower of Babel in Amharic

Transliteration

  1. mədərəmə hulu bäʾänədə qwanəqwana bäʾänədə nəgəgərə näbäräčə.
  2. käməsəraqəmə tänäsətäwə bähedu gize bäsänaʾorə mədərə ʾänədə meda ʾägäñu: bäziyamə täqämät'u.
  3. ʾərəsə bärəsačäwəmə. nu፥ t'ubə ʾənəsəra፥ bäʾəsatəmə ʾənətäኵsäwə täbabalu. t'ubumə ʾənədä dənəgayə honälačäwə: yämədərəmə zəfatə ʾənədä č'əqa honäčəlačäwə.
  4. ʾənədihəmə. nu läʾəña kätämana rasu wädä sämayə yämidärəsə gənəbə ʾənəsəra: bämədərə layə sanəbätänəmə səmačənənə ʾənasət'ärawə ʾälu.
  5. ʾəgəziʾäbəherəmə yäʾädamə ləǧočə yäsärutənə kätämana gənəbə lämayätə wärädä.
  6. ʾəgəziʾäbəherəmə ʾälä. ʾənäho፥ ʾənärəsu ʾänədə wägänə načäwə፥ lähulumə ʾänədə qwanəqwa ʾälačäwə: yəhənəmə lämadərägə ǧämäru: ʾähunəmə yasäbutənə hulu lämäsəratə ʾäyəkäläkälumə.
  7. nu፥ ʾənəwərädə: ʾänədu yäʾänədunə nägärə ʾənədayəsämawə qwanəqwačäwənə bäziya ʾənədäbaləqäwə.
  8. ʾəgəziʾäbəherəmə käziya bämədərə hulu layə bätänačäwə: kätämayətunəmə mäsəratə täwu.
  9. səläzihəmə səməwa babilonə täbalä፥ ʾəgəziʾäbəherə bäziya yämədərənə qwanəqwa hulu däbaləqwaləna: käziyamə ʾəgəziʾäbəherə bämədərə hulu layə ʾənärəsunə bätənoʾäčäwalə.

Information about Amharic | Phrases | Numbers | Tower of Babel | Learning materials

Tower of Babel in Semitic languages

Amharic, Arabic, Aramaic, Hebrew, Maltese, Syriac, Tigrinya

Other Tower of Babel translations

By language | By language family